ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Meeting Exclusive

Ex. 0987891111

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้าพเจ้า ผู้สมัครร่วม Meeting Exclusive ตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการสมัครเรียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครเข้าร่วมรับทราบและยอมรับว่า บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ให้บริการฝึกอบรมและสอนการลงทุน เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้ของผู้สมัครเรียน ให้สามารถลงทุนได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

2. หากปรากฏว่าผู้สมัครเรียน ผู้ใดเข้ามาแอบแฝงเพื่อหาผลประโยชน์ ทำให้ผู้เรียน หรือทีมงาน หรือทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ สามารถยกเลิกสิทธิในการเรียนสำหรับคอร์สที่ได้สมัครเรียนเอาไว้ รวมถึงสิทธิอื่นใดได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องคืนเงินค่าสมัครเรียนแต่อย่างใด และบริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญากับบุคคลดังกล่าวอย่างถึงที่สุด

3. ผู้สมัครเรียนรับทราบและยอมรับว่า บริษัทฯ จะไม่คืนค่าสมัครเรียนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้ว

4. ผู้สมัครเรียนรับทราบและยอมรับ สำหรับกฎระเบียบและข้อบังคับที่มีการแจ้งไว้แล้ว รวมถึงที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้สมัครเรียนได้ทราบผ่านทางช่องทางออนไลน์บน Facebook Group กลุ่มเรียน

5. ผู้สมัครเรียนรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเรียนที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง ชื่อ นามสกุล อีเมลล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สมัครเรียนก่อน และอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสำหรับการดำเนินกิจกรรมภายในของบริษัทฯ และจัดเก็บเป็นประวัติผู้เรียนในการยืนยันสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร

6. ผู้สมัครเรียนรับทราบว่า ลิขสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาในสื่อการสอน คลิปวิดีโอ รูปภาพ บทความ อีบุ๊ค ที่จัดทำและเผยแพร่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ผู้สมัครเรียนจะไม่ละเมิดลิขสิทธิของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือ เผยแพร่ต่อผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาขั้นสูงสุด

7. ผู้ที่กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนทุกท่าน จะถือว่ารับทราบและต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับ เพื่อความเท่าเทียมกันของส่วนร่วม
ท่านได้อ่านและยอมรับกฏการลงทะเบียน(Required)
Scroll to Top